Open en eerlijk katholiek

Generic selectors
Alleen exacte resultaten
Zoek in titel
Zoek in tekst
Post Type Selectors

Privacyverklaring van Stichting Uitgeverij Betsaida (hierna: Uitgeverij Betsaida)
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door en/of namens Stichting
Uitgeverij Betsaida (hierna: Uitgeverij Betsaida) en de gegevensverwerking via haar website
www.betsaida.orgwaarbij Uitgeverij Betsaida optreedt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG van 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679), ook wel General Data Protection Regulation
(GDPR) genoemd, en in de Verordening betreffende privacy en elektronische Communicatie (EU
Richtlijn), 2003).
Grondslag:
De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
• de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming,
• het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Uitgeverij Betsaida en/of
• behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Uitgeverij Betsaida.
Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan waarmee een natuurlijke persoon (de
betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u
kunnen verwerken, zijn onder meer:
• basisinformatie, zoals voor- en achternaam, geslacht, titel, graad, functie of ambt;
• contactgegevens, zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
• aanvullende persoonsgegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en
huwelijkse staat;
• financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
• technische gegevens, zoals (een deel van) uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website
bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
• persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als u bij ons bestellingen plaatst (al dan niet online
via onze webshop), aan ons doneert, opdrachten verstrekt, al dan niet als vrijwilliger
werkzaamheden verricht in de meest brede zin van het woord.
• alle overige gegevens die wij van of over u krijgen of gegevens die wij zelf kunnen verkrijgen
en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
Hoe verkrijgt Uitgeverij Betsaida uw persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld als u: onze website
bezoekt, een formulier op onze website invult, in onze webshop een bestelling plaatst, om informatie
vraagt, online donaties doet, online of via email of telefonisch vragen stelt, onze nieuwsbrief wilt
ontvangen; zich online aanmeldt om deel te nemen aan activiteiten zoals cursussen, bij ons kopij
inlevert, (vrijwilligers)werkzaamheden voor ons verricht, uw (elektronische) visitekaartje aan ons geeft,
en door het downloaden van materiaal of door andere diensten/producten af te nemen, of uit informatie
die wij verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.
Om onze diensten aan u te optimaliseren en ten behoeve van onze toekomstige communicatie met u
kunnen we u ook vragen ons informatie te verstrekken over uw demografische gegevens, uw
opmerkingen, uw persoonlijke interesses en welke manier van contact opnemen uw voorkeur heeft.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via
(openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen
en websites.

Waarom verwerkt Uitgeverij Betsaida persoonsgegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een rechtsgrond voor bestaat. De
eerdergenoemde verwerkingen vinden plaats op basis van een of meer rechtsgronden uit de AVG:
• Dienstverlening: wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding,
uitvoering en afronding (inclusief facturatie en betalingsherinneringen) van een bestelling die u
plaatst, een opdracht die u ons geeft of een verzoek dat u aan ons doet;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen en regels: wij verwerken persoonsgegevens om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen en regelgeving met betrekking tot identificatie,
controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen;
• Communicatie over uit te geven boeken, films, en andere media zowel met afnemers als met
auteurs, vertalers, ontwerpers derde-uitgeverijen, met alle partijen die betrokken zijn bij de
totstandkoming van een uit te geven werk of een te verkopen product op onze website.
• Verbeteren van onze dienstverlening: wij verwerken persoonsgegevens voor het analyseren en
verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van
statistische gegevens over het gebruik van onze website);
• Informatieverstrekking: wij verwerken persoonsgegevens om u te informeren over actualiteiten,
evenementen, diensten en producten;
• Toegankelijkheid van de website: wij verwerken persoonsgegevens om u toegang te geven tot
de sociale media van Uitgeverij Betsaida en het delen van berichten via eigen sociale media.
Uitgeverij Betsaida gebruikt uw gegevens dus voornamelijk om u van dienst te kunnen zijn en in kaart
te brengen wat uw behoeften zijn. We gebruiken uw gegevens om een transactie te voltooien, een
donatieformulier toe te sturen, of om onze website voor u te personaliseren. Ook kunnen we deze
gegevens gebruiken om u post toe te sturen, en u op de hoogte te houden van nieuws, evenementen,
projecten en activiteiten, of met u te communiceren over uit te geven of uitgegeven boekwerken. Het is
mogelijk dat Uitgeverij Betsaida informatie verstuurt over activiteiten van andere organisaties, wanneer
hun doelstellingen aansluiten bij de doelstellingen van Uitgeverij Betsaida; uw persoonsgegevens
worden nadrukkelijk niet gedeeld met deze andere organisaties.
Hoe lang bewaart Uitgeverij Betsaida persoonsgegevens?
Uitgeverij Betsaida bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig (daaronder vallen ook
wettelijke bewaarplicht en bewaartermijnen) is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
Plaats van verwerking en beveiliging
Uitgeverij Betsaida verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER (Europese
Economische Ruimte). Uitgeverij Betsaida heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van
persoonsgegevens tegen te gaan. De website van Uitgeverij Betsaida maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht heeft Uitgeverij Betsaida
een verwerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Betsaida blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Met wie deelt Uitgeverij Betsaida persoonsgegevens?
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden
gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te
voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Uitgeverij Betsaida daarbij een gerechtvaardigd belang
heeft. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor
de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.
Distributie- en logistieke partners
Voor het bezorgen van uw bestelling(en) maakt Uitgeverij Betsaida gebruik van verschillende
logistieke dienstverleners (zoals onder andere PostNL en BPost). Deze logistieke
dienstverleners krijgen uw contactgegevens en bezorg- en/of factuuradres. De betreffende
logistieke dienstverleners hebben een eigen verantwoording jegens u waarvoor u het privacy
protocol op de website van deze dienstverleners dient te raadplegen.
Andere externe dienstverleners
Wij schakelen op beperkte schaal ook andere externe dienstverleners in die voor hun
werkzaamheden persoonsgegevens nodig hebben. Dit zijn te goeder naam bekende
dienstverleners die op professionele wijze met het vraagstuk van de privacywetgeving omgaan.
Met name worden de volgende werkzaamheden (mede) door externe dienstverleners uitgevoerd:
• ondersteuning bij het leveren van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en
ondersteuning van onze website en applicaties;
• ondersteuning bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
• levering van financiële diensten, zoals betaaldiensten;
• ondersteuning bij de naleving van wettelijke verplichtingen.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name (een deel
van) het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en andere gegevens die de browser van
een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek en
klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze
gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. In dit kader hebben wij ervoor gekozen een deel van de IPadres te maskeren.
Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies. Dat is om u te kunnen herkennen wanneer u terugkeert naar
onze website, of om vast te stellen welke gebieden van ons netwerk of onze website u heeft bezocht.
We kunnen deze informatie gebruiken om de inhoud van onze website beter op u af te stemmen.
Disclaimer
Via de website van Uitgeverij Betsaida wordt ook algemene informatie verstrekt over onderwerpen,
welke met zorg wordt samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid waarvan door ons niet wordt
ingestaan. Uitgeverij Betsaida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en
onvolledigheid van deze aangeboden informatie.
De informatie op de website over Uitgeverij Betsaida is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden
om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Betsaida deze op onze website
aangeboden informatie (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen via de website naar andere websites en andere externe bronnen die niet door ons worden
onderhouden, zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Uitgeverij Betsaida staat niet in
voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of
diensten die daarop worden aangeboden. De website van Uitgeverij Betsaida kan links hebben naar
documenten en films van websites die beheerd worden door andere organisaties en individuen. Wanneer
u een link naar een dergelijke andere websites volgt, wees u er dan van bewust dat Uitgeverij Betsaida
niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke websites.
Wijzigingen
Uitgeverij Betsaida behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen
zullen op de website worden gepubliceerd. Het is dus raadzaam om regelmatig de Privacyverklaring
erop na te slaan.
Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij Betsaida, of als u
inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact
op met Uitgeverij Betsaida. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons richten op
het e-mailadres info@betsaida.org. Uitgeverij Betsaida zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
Algemene gegevens van Stichting Uitgeverij Betsaida
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57625492
E-mail: info@betsaida.org;
Website: www.betsaida.org
Adres: Papenhulst 4
Postcode: 5211 LC
Stad: ‘s – Hertogenbosch
Nederland

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dit e-mailadres is al ingeschreven.

De opgegeven e-mail is niet geldig.

Er is een e-mail gestuurd naar het opgegeven adres met daarin een link. Klik op deze link om uw inschrijving te bevestigen.

Dit e-mailadres is al ingeschreven. U bent wel voor enkele branches aangemeld.

Er is geen goede connectie met de nieuwsbrief server. Neem aub contact op.

Voornaam:
Achternaam:
 
E-mail:

Uitgeverij Betsaida

Dit product is uitverkocht We kunnen voor U informeren op voorraad bij onze Boekhandels.