Open en eerlijk katholiek

Generic selectors
Alleen exacte resultaten
Zoek in titel
Zoek in tekst
Post Type Selectors

Wat gebeurt er wanneer ik een tekst indien? 

De meeste projecten van Betsaida zijn door de redactieraad zelf geselecteerd. Toch is het altijd mogelijk om een project in te dienen voor publicatie. De redactieraad beoordeelt het project en bekijkt of het eventueel kan passen in het fonds van Betsaida. 

Hoe dient u een tekst in? 

U stuurt via e-mail of post aan het secretariaat:

  1. het manuscript 
  2. een kort cv van de auteur
  3. een korte motivatiebrief van de auteur met toelichting over het doel, de inhoud en strekking van de tekst. 

Met het indienen van het manuscript verleent de auteur toestemming aan Betsaida om de tekst voor te leggen aan de redactieraad met het oog op een beoordeling daarvan. Verder worden noch de tekst zelf, noch andere gegevens met externen gedeeld. 

De leden van de redactieraad beoordelen ieder persoonlijk het manuscript. Tijdens de eerstvolgende vergadering van de redactieraad presenteren de redactieleden hun bevindingen. In gezamenlijk overleg komt de redactieraad tot een oordeel. 

De directeur van Betsaida deelt het oordeel mee aan de auteur. De uitgeverij is niet verplicht om hierbij inhoudelijk te argumenteren. 

Auteurs dienen er rekening mee te houden dat de procedure enkele maanden in beslag kan nemen. Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de duur van de procedure. Een auteur kan te allen tijde besluiten het manuscript terug te trekken. 

Er is geen directe correspondentie met leden van de redactieraad. De contacten verlopen uitsluitend via directeur van de uitgeverij. 

Om ernstige reden kan een auteur bezwaar indienen tegen de beslissing van de redactieraad. Dit bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Het wordt in overweging genomen door de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient de bevindingen mee aan de auteur en aan de directeur van Betsaida. Ook de Raad van Toezicht is niet verplicht om inhoudelijk op de argumentatie in te gaan.

 

Redactieraad 

Het dagelijkse bestuur van Uitgeverij Bestaida wordt waargenomen door de directeur. 

De directeur staat aan het hoofd van de redactieraad. De redactieraad vergadert op geregelde tijdstippen. De redactieraad kent een vaste samenstelling. De leden van de adviesraad zijn bekwaam op het gebied van filosofie, theologie of letteren. 

Naargelang het genre van het manuscript, dat voorligt, kan de redactieraad beroep doen op de expertise van externe krachten, die voor het betreffende project als leden van de redactieraad gelden. In principe wordt een manuscript anoniem behandeld, tenzij dat uit de aard van de tekst onmogelijk is. 

Voor academische publicaties is er binnen de redactieraad een wetenschappelijke adviesraad. Het manuscript wordt geanonimiseerd voorgeleid aan het oordeel van twee academisch gekwalificeerde krachten, die onafhankelijk van elkaar tot een oordeel komen. Dit oordeel wordt in de adviesraad besproken. Bij twijfel is een herhaling van deze procedure mogelijk met twee andere, onafhankelijke recensenten. In het geval dat een lid van de wetenschappelijke adviesraad persoonlijk belang heeft bij een ingediend project, wordt de betrokkene verzocht zich van beoordeling te onthouden. 

Binnen de redactieraad is er tevens een specifieke commissie voor het beoordelen van projecten die betrekking hebben op kinderen. In deze raad zetelen mensen die pedagogisch en didactisch bekwaam zijn en de nodige ervaring hebben. De procedure is gelijk aan die van gewone boekprojecten. 

 

Ethische thema's 

Volgens de statuten behartigt Betsaida enkel projecten die niet indruisen tegen het geloof en de zeden van de Rooms-katholieke Kerk. Deze bepaling betreft de leerstellige en morele inhoud van de projecten. Vanuit het oogpunt van de rechtvaardigheid vallen hier echter ook de rechten op intellectueel eigendom onder. 

Betsaida wil acteren volgens de algemeen gedragen ethische principes die gelden voor het uitgeven van boeken en andere media.

Auteurs die een project indienen, ondertekenen een document waarin ze verklaren dat ze de rechten bezitten op het ingediende materiaal, hetzij omdat het intellectueel eigendom hun rechtens toekomt, hetzij omdat ze de rechten verworven hebben. Dit geldt zowel voor teksten als voor beeldmateriaal of willekeurig welke andere media. 

Ingediende manuscripten worden gecontroleerd op plagiaat met behulp van gespecificeerde software. 

In geval van plagiaat wordt een project meteen beëindigd. Bij betwistingen wijst de uitgeverij elke verantwoordelijkheid af, die geheel voor rekening van de auteur komt. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dit e-mailadres is al ingeschreven.

De opgegeven e-mail is niet geldig.

Er is een e-mail gestuurd naar het opgegeven adres met daarin een link. Klik op deze link om uw inschrijving te bevestigen.

Dit e-mailadres is al ingeschreven. U bent wel voor enkele branches aangemeld.

Er is geen goede connectie met de nieuwsbrief server. Neem aub contact op.

Voornaam:
Achternaam:
 
E-mail:

Uitgeverij Betsaida

Dit product is uitverkocht We kunnen voor U informeren op voorraad bij onze Boekhandels.